Wednesday, February 10, 2010

vi vil bidra til det kan utvikles fora hvor tamiler og andre nordmenn kan jobbe sammen i solidaritetsarbeidet...!!!

Hva mener Rødt om tamilspørsmålet?

Rødt, som Rød Ungdom, har alltid hevdet synet at Norge og verdenssamfunnet må anerkjenne tamiler som nasjon med rett til selvbestemmelse. Dette er grunnleggende for å løse den langvarige konflikten.

Det er befolkninga i Sri Lanka som skal bestemme hvordan øya skal styres. Den folkerettslige statusen må avgjøres gjennom likeverdige forhandlinger - om det skal være en stat eller to stater, slik det var før kolonitida, eller mellomløsninger a la føderasjon eller konføderasjon. Både den singalesiske og den tamilske befolkninga har rett til nasjonal selvbestemmelse, som også innbefatter at tamilene skal ha sitt hjemland, Tamil Eelam. Nasjonenes rett til selvbestemmelse er et prinsipp som gjelder for alle. Ingen nasjon har rett til å undertrykke eller til å ødelegge en annen nasjon.

I dag kan det ikke gjennomføres rettferdige, frie valg som vil ivareta tamilenes interesser på Sri Lanka. Valgene som nettopp ble gjennomført i diasporaen, og som viste massiv støtte for at et Tamil Eelam må bli en del av den framtidige løsninga, må derfor tillegges avgjørende vekt – inntil det kommer garantier om tamilenes sikkerhet på øya Sri Lanka som gjør det mulig å gjennomføre frie valg der.

I dagens kritiske situasjon har Norge et helt spesielt ansvar fordi Norge påtok seg en viktig og positiv meglerrolle i prosessen som førte fram til våpenhvileavtalen i februar 2002. Derfor vil den norske stemmen bli hørt og lagt merke til, dersom regjeringa vår er villig til å snakke tydelig både i FN og i verdenssamfunnet for øvrig. Rødt vil arbeide for at Norge reiser spørsmålet om selvbestemmelse for tamilene i internasjonale fora og direkte overfor regjeringen på Sri Lanka, og at det legges et press for å få en politisk, rettferdig løsning på konflikten.

I dag er den norske regjeringas taushet en del av problemet. Fredsprosessen ble knust ved at regjeringen i Colombo ikke ønsket noen fredelig løsning gjennom politiske forhandlinger. De vil tvinge fram ei endelig løsning gjennom krig og statsterror – en terror som i dag ikke bare rammer de som de mistenker å ha hatt kontakt med LTTE, men store deler av sivilbefolkningen. Det er tvingende nødvendig å vise Colombo at de ikke kan vinne fram med denne politikken. Rødt vil jobbe for at Norge forlater den «nøytralitetslinja» de hevder å ha ført og sier klart fra at det er regjeringen i Colombo som må endre sin politikk.

Rødt krever også at Norge skal presse på for at FN eller internasjonale humanitære organisasjoner overtar kontrollen med interneringsleirene og at sivilbefolkningen skal ha rett til selv å bestemme hvor de skal være. FN-observatører må sendes til leirene og de tidligere krigsområdene. Helsepersonell, medisinsk utstyr og annen nødhjelp må bli stilt til rådighet. Ett eller flere norske feltsykehus i de tamilske områdene kan bli synlige bevis på at Jens Stoltenberg ikke helt har glemt de løftene han ga til tamilene før valget i 2005.

Videre krever Rødt at journalister får komme inn i de tamilske områdene slik at de på fritt grunnlag kan fortelle hva som skjer.

Rødt mener også at de langvarige statlige overgrepene mot tamilene, med den intensive terrorkrigen vi nå har sett, gjør at regjeringen i Colombo må stilles ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i videre forstand. Også tiltale i forhold til folkemordkonvensjonen må vurderes. Den internasjonale juristkommisjonen sa allerede i 1983 at de singalesiske drapene og terroren mot tamiler i juli det året ”var det samme som folkemord”.Nå - 26 år seinere – med det som nå har skjedd og skjer er det på tide at Norge gjør en innsats og setter det langvarige og planlagte folkemordet mot tamilene på FNs og verdenssamfunnets dagsorden. FN-konvensjonen mot folkemord fastslår at en rekke handlinger er folkemord når de begås ” i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan”. Singalesiske regjeringer har de siste 60 åra med overlegg begått mange av de handlingene som er nevnt i konvensjonen, men FN har aldri anerkjent at tamilene har rettigheter etter denne konvensjonen.

Når det gjelder den norske bistanden til Sri Lanka, så mener Rødt at Norge i den aktuelle situasjonen nå skal øremerke bistanden til de tamilske områdene, slik at den disponeres enten av hjelpeorganisasjonene eller tamilske organisasjonene som er uavhengige av regjeringa i Colombo. Hvis Colombo nekter dette, skal Norge holde tilbake bistand og i stedet stille den til disposisjon for uavhengige internasjonale hjelpeorganisasjoner som jobber i områdene, eller uavhengige tamilske organisasjoner i eksil. Rødt vil som parti delta i arbeidet med den internasjonale boikottaksjonen av regimet på Sri Lanka, i samarbeid med tamilske organisasjoner her til lands.

Rødt vil arbeide for at kommunestyrer og fylkesting fremmer resolusjoner og forslag om solidaritetstiltak i tråd med det som er markert her. Vi vil også arbeide for at fagforeninger og andre interesseorganisasjoner deltar i et slikt støttearbeid.

Når vi kommer inn på Stortinget vil vi også bruke denne arenaen til å fremme denne politikken. Vi vil arbeide for et bredest mulig solidaritetsarbeid i samklang med den brede sympatien som våre tamilske landsmenn nyter og fremme forslag om at det organiseres en «tamilgruppe» på Stortinget etter valget, med representanter fra så mange partier som mulig.

I solidaritetsarbeidet med den tamilske befolkningen vil Rødt legge vekt på å samarbeide nært med de tamilske organisasjonene som er uavhengige av regimet i Colombo, og vi vil bidra til det kan utvikles fora hvor tamiler og andre nordmenn kan jobbe sammen i solidaritetsarbeidet.Oslo, 12.juni 2009

Arbeidsutvalget i Rødt
Raudt/Rødt/Ruoksat

Osterhausgate 27, 0183 Oslo
Tlf. 22 98 90 50/55 31 64 21
E-post: raudt@raudt.no
Nettredaktør: nettredaktor@raudt.no

No comments: